SLASH SATURDAY NOV 16, 2013SLASH SUNDAY NOV.17, 2013